Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

Yagi 3 Elements with Gamma Match - Portable.

Κατασκευή κεραίας Yagi 3 Elements with Gamma Match, Portable.
YAGI 3 ELEMENTS GAMMA MATCH 7 DB PORTABLE

 Η κατασκευή της κεραίας είναι σχετικά εύκολη .
Εγώ χρησιμοποίησα υλικά που είχα σε stock από παλιότερες κατασκευές .
Η Κεραία χρησιμοποιήθηκε σε δυο κορυφές με χαμηλό υψόμετρο και έδωσε άριστα αποτελέσματα για το μήκος της.

Θα χρειαστείτε ένα μέτρο σωλήνα αλουμινίου τετράγωνο για BOOM 20Χ20 mm και σωληνάκι Φ 12 mm. γύρω στα 4 μέτρα. Αξονακι αλουμινίου Φ 6 mm , τεφλόν (Πολυτετραφθοροαιθυλένιο ή PTFE) ή ERTALON που βρίσκεται εύκολα και είναι πιο φθηνό . Τάπες πλαστικές20x20 mm, 1 θηλυκό κονέκτορα N TYPE για σασί κατά προτίμηση βιδωτό.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ

Η κεραία συντονίζει σε όλη την μπάντα των 2 μέτρων 144 - 146 MHz. Χωρίς να έχει κρίσιμο συντονισμό.

Ας δούμε τις διαστάσεις της κεραίας :
Ανακλαστήρας ή reflector :
148/f όπου f η συχνότητα στην συγκεκριμένη ήταν η συχνότητα 145,500 Mhz
148/145.500 = 101718
Τελικό μήκος ανακλαστήρα 1017 mm

Ενεργό στοιχείο ή δίπολο ,dipole :
λ =300/f = 300/145,500 = 2,0618 αυτό είναι το μήκος κύματος το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε και πάλι αργότερα.
λ/2 =1, 030 αυτό θα το πολλαπλασιάσουμε με τον 0,925 και θα μας δώσει το τελικό μήκος του ενεργού στοιχείου , που είναι 954 mm

Κατευθυντήρας ή director :
134/f = 134/145.500 =0,9209 . Τελικό μήκος κατευθυντήρα 920 mm

Αυτά είναι και τα τελικά μήκη της κεραίας . Ας ανακεφαλαιώσουμε ως τώρα έχουμε :

Ανακλαστήρας ή REFLECTOR = 1017 mm

Δίπολο ή DRIVEN ELEMENT  = 954 mm

Κατευθυντήρας ή DIRECTOR  = 920 mm

Τώρα θα βρούμε και τις αποστάσεις μεταξύ τους

Ανακλαστήρας – Δίπολο

0.2 x λ = 0,2 x 2,0618 = 0.41

Και

Δίπολο - Ανακλαστήρας

0.1x λ =0.1 x 2,0618 =0,20618

20,6 cm.

ή ακόμη καλύτερα με μικρή αύξηση μήκους

0.175 x λ = 0.175 x 2.0618 = 0.360815
Δηλ. 36 cm.
Η απόσταση δίπολου κατευθυντήρα μπορεί να πάρει τιμή έως και 0.2λ

Οι αποστάσεις είναι μεταξύ των στοιχείων δηλ. εκεί που τελειώνει το στοιχείο του ανακλαστήρα μετράμε 41 cm και βάζουμε το ενεργό στοιχείο του δίπολου και από εκεί που τελειώνει το στοιχείο του δίπολου μετράμε 20.6 cm και βάζουμε τον κατευθυντήρα.

Gamma matching

Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε σταθερό πυκνωτή 12 pf για gamma match έτσι γλιτώνουμε βάρος αφού η κεραία προορίζεται για portable χρήση. Το ένα άκρο του πυκνωτή το κολλάμε στο κεντρικό πόλο του κονέκτορα και το άλλο στην μικρή βίδα του στοιχείου gamma match μην επιχειρήσετε να κολλήσετε στο αλουμίνιο δεν θα πιάσει η κόλληση. τρυπάμε το στοιχείο του gamma match και βάζουμε ένα μικρό βιδάκι στο πάνω μέρος όπως βλέπεται και στην εικόνα.

GAMMA MATCH ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ


Όλο το στοιχείο gamma match έχει μήκος 350 mm.

ΤΟ GAMMA MATCH


Μας απομένει ο βραχυκυκλωτήρας που είναι ένα παραλληλόγραμμο κομμάτι αλουμινίου με διαστάσεις 11 x 56 x 18 ,Υ x Π x B με δυο βιδάκια στο πλάι για να σφίγγουν τα στοιχεία. Η απόσταση μεταξύ ενεργού στοιχείου και gamma match είναι 2 cm.

Η κατασκευή είναι εύκολη πρώτα μετράμε και τσεκάρουμε τις αποστάσεις στο boom και ύστερα τρυπάμε κάθετα, σε βάση καλυτέρα για να βγουν τα στοιχεία μας κάθετα χωρίς να γέρνουν δεξιά ή αριστερά.

Μετά τρυπάμε τα στοιχεία στην μέση ακριβώς διαμπερές ώστε να περάσουμε τις βίδες. Επομένη κίνηση μας είναι να φτιάξουμε το κουτάκι του κονέκτορα. Τρυπάμε πρώτα για τον κονέκτορα, το πλαϊνό του κουτιού 3x3 μήκους 3cm στο κάτω μέρος προσαρμόζουμε το τεφλόν να εφαρμόζει τέλεια. Κάνουμε και την τρύπα στο τεφλόν για το σωληνάκι του gamma match και είμαστε έτοιμοι. Δείτε τις φωτογραφίες θα σας βοηθήσουν αρκετά.

YAGI 3 ELEMENTS GAMMA MATCH 7 DB

Καλή επιτυχία σε όποιον την κατασκευάσει . Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε μαζί μου .

SPECIFICATIONS :

FREQUENCY : 144 -146 MHz
GAIN : 7 DB  front to back ratio 35 db.
VSWR : <1.1
MAX. POWER RATING : 500 WATTS
IMPEDENCE : 50 OHMS
MAX. WIND VELOCITY : 120Km/hConstruction of antenna Yagi 3 Elements with Gamma Match, Portable.

The construction of the antenna is quite easy.

I used the materials I had in storage from older constructions.

The antenna used in two peaks at low altitude and gave excellent results for its length.

You will need one meter of square aluminum tube for BOOM 20X20 mm and for a little tube φ 12 mm. about 4 meters. Rods aluminum φ 6 mm, Teflon (Polytetrafluoroethylene or PTFE) or ERTALON which is easy to found and cheaper. Plastic cover 20x20 mm, 1 female connector N TYPE for chassis preferably screwed.

The antenna coordinates in the 2 meter band 144 - 146 MHz Without a critical coordination.

Let's see the dimensions of the antenna

Reflector:

148 / f in 6the particular case f is 145,500 MHz frequency

148/145.500 = 101718

The final length of the reflector is 1017 mm

Active element or dipole,

l = 300 / f = 300/145, 500 = 2, 0618 is the wave’s length which will be used again later.

L / 2 = 1, 030 we will multiply this by 0.925 and we will get the final length of the active element, which is 954 mm

Director:

134 / f = 134/145.500 = 0, 9209. The final length of the director is 920 mm

These are the final lengths of the antenna.

To sum up, so far we have:

REFLECTOR = 1017 mm

Dipole or DRIVEN ELEMENT = 954 mm

DIRECTOR = 920 mm

Now we are going to find the distances between them

Reflector - Dipole

0.2 x l = 0, 2 x 2, 0618 = 0.41

41 cm.

And

Dipole - Reflector

0.1x k = 0.1 x 2, 0618 = 0, 20618

20, 6 cm.

Or even better with a slight increase in length

0.175 x l = 0.175 x 2.0618 = 0.360815

36 cm.

The distance of the dipole collimator can get prices up to 0.2l

The distances are among the elements in other words at the point that ends the element of the reflector we measure 41 cm and install the active component of the dipole and at the point that finish the element of dipole we measure 20.6 cm and install the collimator.

Gamma matching

We are going to use a stable capacitor 12 pf for gamma match. In this way we save weight since the antenna is mending for portable use. We connect one of the ends of the capacitor in the central pole of the connector and the other in small screw of gamma match. Do not try to stick to aluminum; the soldering is not going to be affective. We pierce a point of the gamma match and we a little screw at the top as you see in the picture.

In total the length of gamma match is 350 mm.

There’s still the jumper which is a rectangular piece of aluminum with dimensions 11 x 56 x 18, H x W x B with two little screws sideways to keep the elements tight. The distance between the active element and gamma match is 2 cm.

The construction is easy. Firstly we count and check the distances to the boom and then drill vertically, on a base so as the elements remain vertically without leaning right or left.

After we drill the elements in the middle in order to install the screws. Our next move is to construct the box the connector. We pierce at first for the connector, the side of the 3x3 box, and 3cm at the bottom we adjust the Teflon in order to fit perfectly. After the hole in the Teflon for the tube of the gamma match, we are ready. Take a look at the photos. They gonna help you a lot.

The gain of the antenna is at 7 DB with front to back ratio 35 db.
GAMMA MATCHING
GAMMA MATCH

ANTENNA YAGI GAMMA MATCH
YAGI ANTENNA GAMMA MATCH

GAMMA MATCH WITH CABLE
GAMMA MATCH WITH CAPACITOR OR GAMMA MATCH WITH CABLE